คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

RMUTP_logo
ผศ.อรุณ ชลังสุทธิ์
 • อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ค.อ.ม. บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
E-mail : aroon.c@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
RMUTP_logo
ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว
 • ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
E-mail : somkieat.t@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
RMUTP_logo
ผศ.พิชญ ดาราพงษ์
 • ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail : pitchya@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
RMUTP_logo
ผศ.ดร.มนัส บุญเทียรทอง
 • วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
E-mail : manat.b@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
RMUTP_logo
ผศ.ดร.พนา ดุสิตากร
 • ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
 • ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
E-mail : pana.d@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
RMUTP_logo
ผศ.พูนศรี วรรณการ
 • อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 • วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
E-mail : poonsri.w@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
RMUTP_logo
ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง
 • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี)
 • วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail : surachet.d@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
RMUTP_logo
ผศ.ดร.สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์
 • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี)
 • วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
E-mail : sakhon.w@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
RMUTP_logo
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ
 • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี)
 • วศ.ม. วิศวกรรมวัดคุม
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
E-mail : nattapong.p@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
RMUTP_logo
ผศ.เวทรินทร์ ธัญสิประเสริฐ
 • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
E-mail : wetarin.t@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
RMUTP_logo
ผศ.ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
 • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี)
 • วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • D.Ed. Educational Administration
  University of Northern Philippines
E-mail : supawud.n@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
RMUTP_logo
รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
 • ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
 • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
E-mail : nattachote.r@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
RMUTP_logo
ผศ.สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ
 • อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
E-mail : surasit.pr@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
RMUTP_logo
อ.ดร.ธนารัตน์ ตันมณีประเสริฐ
 • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์
 • วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. Electrical Engineering
  University of Southampton, UK.
E-mail : thanarat.t@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
RMUTP_logo
 อ.ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร
 • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • M.Sc. Electrical Power Engineering
  Northumbria University, UK.
 • Ph.D. Electrical Power Engineering
  Northumbria University, UK.
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หมายเลขโทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
RMUTP_logo
อ.ดร.อานนท์ สิงห์เสถียร
 • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
E-mail : arnon.si@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151