ระบบ E - Learning Online การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
   
 
     วิชาเีรียนเกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
   

 

 

คำแนะนำในการใช้งาน
ระบบ e-learning online
 
โปรแกรมที่ควรใช้
 -  Internet Explorer v.6 ขึ้นไป
 -  Abobe Flash Player
 -  Shockwave

วิธีการเข้าใช้้บทเรียน
 1. กดที่บทเรียน
 2. รอสักครู่แล้วกดที่ Allow access

วิธีการใช้้เครื่องมือ Zoom In - Out
 1. กด Zoom In     = Ctrl ค้างแล้วกด +
 2. กด Zoom Out  = Ctrl ค้างแล้วกด -

ขนาดของหน้าจอ Monitors
1024 x 768 ถึง 1280 x 800
 
ผู้สอน : อาจารย์พูนศรี  วรรณการ
ผู้สอน : อาจารย์พูนศรี  วรรณการ
ผู้สอน : อาจารย์สมเกียรติ  ทองแก้ว
ผู้สอน : อาจารย์ณัฐพงศ์  พันธุนะ
ผู้สอน : อาจารย์มนัส  บุญเทียรทอง
ผู้สอน : อาจารย์สาคร  วุฒิพัฒนพันธุ์
ผู้สอน : อาจารย์ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แก้ว
ผู้สอน : อาจารย์มนัส  บุญเทียรทอง
ผู้สอน : อาจารย์มนัส  บุญเทียรทอง
   
   
 
 
www.free-website-hit-counters.com
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ที่อยู่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1381 ถนนพิบูลสงคราม   แขวง.บางซื่อ   เขต.บางซื่อ   กรุงเทพฯ  10800

โทรศัพท์ 02-9132424  ต่อ 150    โทรสาร 02-9132424  ต่อ151