ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป


    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ให้บริการการศึกษา
และผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ให้กับสังคมไทยเป็นระยะเวลายาวนาน นับย้อนจากการสถาปนาในนาม
“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา”


    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ได้ถูกประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้ง
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรชั้นสูง ทำการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้าน
วิชาชีพและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม


    วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้พัฒนา ระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ
และศักยภาพมีความพร้อมในหลายๆด้าน จนกระทั่งในปี 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน ชื่อใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ในวันที่ 15 กันยายน 2531


    สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชิ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอำนาจ การบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินการโดยอิสระ
และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของสถานศึกษาดังนั้นสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลจึงได้รับปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลโดยมีการรวมกลุ่มวิทยาเขตจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   จำนวน 9 แห่ง


     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่สามารถจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอกเพื่อรองรับการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับวิชาชีพระดับปริญญา


     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับ
เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548


     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2501 ในนามโรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ และได้ยกฐานะเป็น
วิทยาลัยช่างกลพระนครเหนือ สังกัดกรมอาชีวศึกษาต่อมาได้โอนสังกัดเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ซึ่งภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้โปรดเกล้าฯพระราชทานนามใหม่เป็น
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 จึงใช้นามว่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพระนครเหนือ


     นับจากปีที่ก่อตั้งจนปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ ได้พัฒนามาเป็นลำดับ
ในทุกด้าน ทั้งในด้านบุคลากร อาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องจักร ที่ใช้ในการศึกษา และการศึกษา และการจัด
การศึกษานระดับที่สูงขึ้นในหลายสาขาวิชาแต่ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของผู้บริการและคณาจารย์ที่มุ่งมั่นใน
การอบรมสั่งสอนให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการเป็นผู้มีคูณธรรม จึงทำให้นักศึกษา
ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตพระนครเหนือ มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ


     ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นคณะหนึ่งที่จัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวิศวกรในหลักสูตรปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สนองความต้องการในตลาดแรงงานและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
    - การจัดการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์
     การจัดการเรียนการสอนยึดแนวปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ดังนี้ มีความเชื่อมั่นว่าการเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นกระบวนการการศึกษาที่จำเป็นในการเสริมสร้าง
มาตรฐานและคุณภาพของชีวิตเพื่อเป็นกำลังพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการศึกษาที่จำเป็นตามลักษณะอาชีพ ให้มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการ
มีความจัดเจนทางวิชาการ และคุณสมบัติที่จำเป็นตามลักษณะอาชีพ พร้อมที่จะทำงาน และสามารถปรับ
ปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความประณีต
ความสำนึกในจรรยาอาชีพ คุณธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบทางสังคม
    - การจัดการศึกษาของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์และ
รวมถึงระดับปวส. ด้านช่างอุตสาหกรรม โดยในปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 2 หลักสูตรกับระดับปวส.เป็นดังนี้
      1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(วศ.บ.)ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ
      2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รอบเช้า     

 

   

 

ที่อยู่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1381 ถนนพิบูลสงคราม   แขวง.บางซื่อ   เขต.บางซื่อ   กรุงเทพฯ  10800

โทรศัพท์ 02-9132424  ต่อ 150    โทรสาร 02-9132424  ต่อ151