วิสัยทัศน์และพันธกิจของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
  วิสัยทัศน์และพันธกิจของสาขา


วิสัยทัศน์
  เพื่อจัดการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในการผลิตวิศวกรไฟฟ้าที่คุณภาพและเชี่ยวชาญทางช่าง พร้อมทั้งให้เป็นผู้นำของศาสตร์แห่งวิศวกรไฟฟ้าที่มีความทันสมัยและมีการพัฒนาความรู้ที่จะเป็นวิศวกรไฟฟ้า
นักปฏิบัติการ สมตามเจตนารมณ์ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพันธกิจ
   จัดการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีหน้าที่ผลิตวิศวกรไฟฟ้านักปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางเทคโนโลยีและเป็นผู้นำในวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถนำไปศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

 

   

 

ที่อยู่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1381 ถนนพิบูลสงคราม   แขวง.บางซื่อ   เขต.บางซื่อ   กรุงเทพฯ  10800

โทรศัพท์ 02-9132424  ต่อ 150    โทรสาร 02-9132424  ต่อ151