คณาจารย์และบุคลากรของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
 
 
 
อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ พันธุนะ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/ หัวหน้างานศูนย์การจัดการความรู้ KM
 

คุณวุฒิการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ระดับปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ระดับปริญญาโท(MBA) บธ.ม. สาขาบริหารอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ระดับปริญญาเอก วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

งานสอนที่ดูแลรับผิดชอบ

วิชาที่ 1  เทคโนโลยีไฟฟ้า ระดับ ปวส.
วิชาที่ 2  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ระดับ ปริญญาตรี 
วิชาที่ 3  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับ ปริญญาตรีี
วิชาที่ 4  วงจรไฟฟ้า ระดับ ปริญญาตรีี

 
 
 
สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
. โทรศัพท์  0-2913-2424  ต่อ 150, 151 โทรสาร  0-2913-2424 ต่อ 151
   

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ศรีศักดิ์    น้อยไร่ภูมิ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประำจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/ ผู้ช่วยอธิการบดี
 

คุณวุฒิการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี  คอ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์
- ระดับปริญญาโท คอ.ม.  สาขาวิชาบริหารและเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

งานสอนที่ดูแลรับผิดชอบ

วิชาที่ 1  วงจรไฟฟ้า ระดับ ปวส.
วิชาที่ 2  วงจรไฟฟ้า 1 ระดับ ปริญญาตรี
วิชาที่ 3  วิศวกรรมไฟฟ้า ระดับ ปริญญาตรี

 
ผลงานทางวิชาการ (ตำรา,เอกสารประกอบการสอน,สื่อการสอน)

1. เอกสารประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้า
2. หนังสือ วิชาวงจรไฟฟ้า 1

 

งานวิจัยที่สนใจ

1. การประหยัดพลังงาน 
2. ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2549

 
สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์  0-2913-2424  ต่อ 150, 151 โทรสาร  0-2913-2424 ต่อ 151

อาจารย์ทง   ลานธารทอง
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 

คุณวุฒิการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี คอ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
- ระดับปริญญาโท คอ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ระดับ ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

งานสอนที่ดูแลรับผิดชอบ

วิชาที่ 1  ดิจิตอลเทคนิค ระดับ ปวส.
วิชาที่ 2  ดิจิตอลเทคนิคและวงจรลอจิก ระดับ ปริญญาตรี
วิชาที่ 3  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ระดับ ปริญญาตรี
วิชาที่ 4  เครื่องมือวัด ระดับ ปริญญาตรี

 

งานวิจัยที่สนใจ

1. วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Eng)   

 
สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์  0-2913-2424  ต่อ 150, 151 โทรสาร  0-2913-2424 ต่อ 151

อาจารย์อรุณ   ชลังสุทธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/ รองคณบดีฝ่ายวางแผน
 

คุณวุฒิการศึกษา

- ระดับปริญญาตรีี อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ระดับปริญญาโท คอ.ม. สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

งานสอนที่ดูแลรับผิดชอบ

วิชาที่ 1 การควบคุมระบบไฟฟ้า ระดับ  ปวส.
วิชาที่ 2 การออกแบบระบบไฟฟ้า ระดับ ปริญญาตรี


        

งานวิจัยที่สนใจ

1. ด้านพลังงานทดแทน
2. ด้านการออกแบบระบบในน้ำ
3. ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

 
สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์  0-2913-2424  ต่อ 150, 151 โทรสาร  0-2913-2424 ต่อ 151

อาจารย์จตุรงค์    จตุรเชิดชัยสกุล
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/ หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
 

คุณวุฒิการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ระดับปริญญาโท คอ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

งานสอนที่ดูแลรับผิดชอบ

วิชาที่ 1  การจัดการพลังงานไฟฟ้า ระดับ ปวส.
วิชาที่ 2 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม  ระดับ ปริญญาตรี
วิชาที่ 3 การจัดการพลังงานไฟฟ้า ระดับ ปริญญาตรี

 

งานวิจัยที่สนใจ

1. เทคโนโลยีด้านไฟฟ้ากำลัง
2. อิเล็กทรอนิกส์กำลัง   

สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์  0-2913-2424  ต่อ 150, 151 โทรสาร  0-2913-2424 ต่อ 151
 

อาจารย์สมเกียรติ    ทองแก้ว
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/ หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม
 

คุณวุฒิการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี  คอ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ระดับปริญญาโท คอ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ระดับปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

งานสอนที่ดูแลรับผิดชอบ

วิชาที่ 1  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ระดับ ปวส.
วิชาที่ 2  โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส
วิชาที่ 3  วิศวกรรมการส่องสว่าง ระดับ ปริญญาตรี
วิชาที่ 4  ระบบควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้ ระดับ ปริญญาตรี

 

งานวิจัยที่สนใจ

1. ไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage)
2. ระบบการทำความเย็นแบบแอ็บซอฟร์ชั่น (Refrigeration type Absorption)  

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว

1. การออกแบบหม้อแปลงแรงดันสูงความถี่สูง 115 Kv (A High Performance Tesla transformer
    for testing 115 Kv line Post Insulater)              
2. Study of  Ozone Generator with Electric Fields Distribution on Weter  Surface

 
สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์  0-2913-2424  ต่อ 150, 151 โทรสาร  0-2913-2424 ต่อ 151
 

อาจารย์อดิศักดิ์    วิริยกรรม
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 

คุณวุฒิการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี คอ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ระดับปริญญาโท คอ.ม. สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

งานสอนที่ดูแลรับผิดชอบ

วิชาท ี่1 การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า ระดับ ปวส.
วิชาที่ 2 การบริหารงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ระดับ ปริญญาตรี
วิชาที่ 3 การบริหารงานอุตสาหกรรม ระดับ ปริญญาตรี
วิชาที่ 4 วิศวกรรมโรงต้นกำลังไฟฟ้า ระดับ ปริญญาตรี
วิชาที่ 5 ระบบไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปริญญาตรี


        

สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์  0-2913-2424  ต่อ 150, 151 โทรสาร  0-2913-2424 ต่อ 151

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ   ดาราพงษ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประำจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 

คุณวุฒิการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี คอ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ระดับปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ระดับปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

งานสอนที่ดูแลรับผิดชอบ

วิชาที่ 1  กระบวนการควบคุม  ระดับ  ปวส.
วิชาที่ 2  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1 ระดับ  ปริญญาตรี
วิชาที่ 3  วิศวกรรมไฟฟ้า ระดับ  ปริญญาตรี

 
สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์  0-2913-2424  ต่อ 150, 151 โทรสาร  0-2913-2424 ต่อ 151

อาจารย์มนัส    บุญเทียรทอง
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/ หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ
 

คุณวุฒิการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- ระดับปริญญาโท คอ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- กำลังศึกษาระดับ ปริญญาเอก (Ph.D) สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

งานสอนที่ดูแลรับผิดชอบ

วิชาที่ 1  อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส.
วิชาที่ 2  อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ ปวส.
วิชาที่ 3  ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  ระดับ ปริญญาตรี
วิชาที่ 4  สัมมนางานวิศวกรรม ระดับ ปริญญาตรี
วิชาที่ 5 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับ ปริญญาตรี

 

งานวิจัยที่สนใจ

1. อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม   
2. ระบบควบคุม         

 
สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์  0-2913-2424  ต่อ 150, 151 โทรสาร  0-2913-2424 ต่อ 151

อาจารย์พนา   ดุสิตากร
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 

คุณวุฒิการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี  คอ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตเทเวศร์
- ระดับปริญญาโท คอ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- กำลังศึกษาระดับ ปริญญาเอก (Ph.D) สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

งานสอนที่ดูแลรับผิดชอบ

วิชาที่ 1  ระบบไมโครโปรเซสเซอร์  ระดับ  ปวส.
วิชาที่ 2   เทคโนโลยีไฟฟ้า ระดับ ปวส. ต่างสาขา
วิชาที่ 3  ไมโครโปรเซสเซอร์  ระดับ ปริญญาตรี

 

งานวิจัยที่สนใจ

1. ด้านงานควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

 
สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์  0-2913-2424  ต่อ 150, 151 โทรสาร  0-2913-2424 ต่อ 151
 

อาจารย์พูนศรี   วรรณการ
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 

คุณวุฒิการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี อส.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ระดับปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
- ระดับปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- กำลังศึกษา ระดับปริญญาเอก วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

งานสอนที่ดูแลรับผิดชอบ

วิชาที่ 1  เครื่องกลไฟฟ้า 2 ระดับ ปวส.
วิชาที่ 2  ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟ้า 1 ระดับ ปวส.
วิชาที่ 3  ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟ้า 2 ระดับ ปวส.
วิชาที่ 4  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 ระดับ ปริญญาตรี (วศ.บ.)
วิชาที่ 5  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 ระดับ ปริญญาตรี (วศ.บ.)
วิชาที่ 6  ปฏิบัติเครื่องจักรกลไฟฟ้า ระดับ ปริญญาตรี (วศ.บ.)
วิชาที่ 7  เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระดับ  ปริญญาตรี (อส.บ.)

 

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา,เอกสารประกอบการสอน,สื่อการสอน)

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 (04-210-210)
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 (04-210-211)
3. เอกสารประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า  (11-210-314)

 

งานวิจัยที่สนใจ

1. ทางด้าน Electrical Machine   
2. ทางด้าน Power Electronics       

 

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว

1. “Design and Analysis of a Front End AC-DC Switched Mode Converter For an Electronic Welding Machine” ของการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29 Volume 1 หน้า 505-508.
2. “การตรวจสอบแรงบิดช่องอากาศของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ภายใต้เงื่อนไขการทำงานของการลัดรอบของขดลวดสเตเตอร์” ตีพิมพ์ในวารสาร วิศวกรรมสาร มข. ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 หน้า 203-215.
3. “เครื่องเจาะรูด้วยมอเตอร์เหนี่ยวนำเชิงเส้น 3 เฟสแบบทรงกระบอก.
4. “บัลลาสต์แกนเหล็กประหยัดพลังงานที่มีกำลังสูญเสียต่ำกว่า 4.5 วัตต์.

 
สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์  0-2913-2424  ต่อ 150, 151 โทรสาร  0-2913-2424 ต่อ 151

อาจารย์ ดร. สุรเชษฐ   เดชฟุ้ง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 

คุณวุฒิการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี   วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ระดับปริญญาโท  วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ระดับปริญญาเอก วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

งานสอนที่ดูแลรับผิดชอบ

วิชาที่ 1  เครื่องกลไฟฟ้า ระดับ ปวส.
วิชาที่ 2  วิศวกรรมไฟฟ้า ระดับ ปริญญาตรี
วิชาที่ 3  วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปริญญาตรี
วิชาที่ 4  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ระดับ ปริญญาตรี

     

สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์  0-2913-2424  ต่อ 150, 151 โทรสาร  0-2913-2424 ต่อ 151

อาจารย์สาคร  วุฒิพัฒนพันธุ์
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 

คุณวุฒิการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ระดับปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- ลาศึกษาต่อปริญญาเอก วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

งานสอนที่ดูแลรับผิดชอบ

วิชาที่ 1  Electric Circuit  ระดับ  ปริญญาตรี
วิชาที่ 2  Control System  ระดับ ปริญญาตรี

 

งานวิจัยที่สนใจ

1. Tubular Linear Induction Motor
2. Application of  Power Electronics

         

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว

1. ชุดเครื่องกลไฟฟ้าเพื่อใช้ทดแทนระบบนิวแมติก (วิศวสาร ลาดกระบัง ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2545)         

 
สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์  0-2913-2424  ต่อ 150, 151 โทรสาร  0-2913-2424 ต่อ 151

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 

คุณวุฒิการศึกษา

 

- ระดับปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ระดับปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประวัติเพิ่มเติมคลิกที่นี่>>

งานสอนที่ดูแลรับผิดชอบ

วิชาที่ 1  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ระดับ ปริญญาตรี 
วิชาที่ 2  วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน  ระดับ ปริญญาตรีี

วิชาที่ 3 การจัดการพลังงาน ระดับ ปริญญาตรี
วิชาที่ 4 ระบบควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้ ระดับ ปริญญาตรี
 
สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์  0-2913-2424  ต่อ 150, 151 โทรสาร  0-2913-2424 ต่อ 151
 

อาจารย์นิติพันธ์ คุณประเสริฐ  
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 

คุณวุฒิการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ระดับปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

งานสอนที่ดูแลรับผิดชอบ

วิชาที่ 1 ระบบควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้ ระดับปริญญาตรี
วิชาที่ 2 วิศวกรรมไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี ต่างสาขาวิชา
วิชาที่ 3
เทคโนโลยีไฟฟ้า ระดับ ปวส.

 
สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์  0-2913-2424  ต่อ 150, 151 โทรสาร  0-2913-2424 ต่อ 151
 

อาจารย์ธนารัตน์ ตันมณีประเสริฐ
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 

คุณวุฒิการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ระดับปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

งานสอนที่ดูแลรับผิดชอบ

วิชาที่ 1 Control System ระดับปริญญาตรี
วิชาที่ 2 Power System Protection ระดับปริญญาตรี


 
สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์  0-2913-2424  ต่อ 150, 151 โทรสาร  0-2913-2424 ต่อ 151
 
 

อาจารย์-
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 

คุณวุฒิการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท

 

งานสอนที่ดูแลรับผิดชอบ

วิชาที่ 1
วิชาที่ 2


 
สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์  0-2913-2424  ต่อ 150, 151 โทรสาร  0-2913-2424 ต่อ 151
 

อาจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ        
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 

Education

Ph.D.(Electrical Engineering)                 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
M.Eng. (Electrical Engineering)             Thammasat University
B.Eng. (Eletrical Engineering)               Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
Tech. Ed. Electrical Engineering           Rajamangala Institute of Technology Thewes Campus

 

งานสอนที่ดูแลรับผิดชอบ

Electric Power System Analysis


Journal
1. N. Rugthaicharoencheep and S. Sirisumrannukul, “Feeder Reconfiguration for Loss Reduction in Distribution System with Distributed Generators by Tabu Search,” GMSARN International Journal, Vol. 3, No. 2, June 2009.
2. N. Rugthaicharoencheep and S. Sirisumrannukul “Feeder Reconfiguration with Dispatchable Distributed Generators in Distribution System by Tabu Search,” International Journal of Innovations in Energy System and Power, Vol. 5, No. 2, October, 2010.

Conference
1. N. Rugthaicharoencheep and S. Sirisumrannukul, “Optimal Feeder Reconfiguration with Distributed Generators in Distribution System by Fuzzy Multiobjective and Tabu Search,” International Conference on Sustainable Power Generation and Supply Nanjing, China, April 6-7, 2009. (IEEE Conference)
2. N. Rugthaicharoencheep and S. Sirisumrannukul “Feeder Reconfiguration with Dispatchable Distributed Generators in Distribution System by Tabu Search,” The 44th International Universities' Power Engineering Conference (UPEC2009), Glasgow, Scotland, September 1-4, 2009. (IEEE Conference)
3. N. Rugthaicharoencheep and S. Sirisumrannukul “Feeder Reconfiguration for Loss Reduction in Three Phase Distribution System under Unbalanced Loading Condition” The 45th International Universities' Power Engineering Conference (UPEC2010), Cardiff, Wales, 31 August-3 September, 2010. (IEEE Conference)

Main research interests: Electric Power System Planning and Operation, Distributed Generation, and Optimization.

สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์  0-2913-2424  ต่อ 150, 151 โทรสาร  0-2913-2424 ต่อ 151
 
 

 
 

นายสมยศ      แสงจันทร์ 
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สโตร์และธุรการประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 

คุณวุฒิการศึกษา

- ระดับ ปวส. บริหารธุรกิจ
- ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์  0-2913-2424  ต่อ 150, 151 โทรสาร  0-2913-2424 ต่อ 151
 

 

 

ที่อยู่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1381 ถนนพิบูลสงคราม   แขวง.บางซื่อ   เขต.บางซื่อ   กรุงเทพฯ  10800

โทรศัพท์ 02-9132424  ต่อ 150    โทรสาร 02-9132424  ต่อ151