ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
   : ISO9001:2000 :

...  ยินดีต้อนรับสู่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)  ...

        -------------------------------------------
       New Website
       ประวัติความเป็นมา
       โครงสร้าง
       คณาจารย์และบุคลากร
       วิสัยทัศน์-พันธกิจ
       อัตลักษณ์บัณฑิตพึงประสงค
       บทความวิจัย
       อาจารย์ที่ปรึกษา
       ห้องปฏิบัติการ
       แผนที่
       กิจกรรม
       คลังความรู้
       ติดต่ออาจารย์
       แบบเสื้อครุยวิทยฐานะ (ใหม่)

       คณะกรรมการนักศึกษา ชุดที่ 2
       ระบบสมาชิกของสาขา
        -------------------------------------------
  ปริญญาตรี

       วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ( 4 ปี ปกติ)
       วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอนปกติ)
       วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอนสมทบ)

        ------------------------------------------------
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
       ปวส.ไฟฟ้า (เช้า)
        -------------------------------------------
       เกี่ยวกับราชมงคลพระนคร
       ข้อมูล มทร.พระนคร
       ข้อบังคับ/ระเบียบและประกาศ
       เกณฑ์พ้นสภาพนักศึกษา
       มทร. 9 แห่ง
        ------------------------------------------------
  คณะของราชมงคลพระนคร
       คณะวิศวกรรมศาสตร์
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
       คณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ
       คณะบริหารธุรกิจ
       คณะวิทยาศาสตร์ฯ

       คณะศิลปศาสตร์
       คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
       คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
        ------------------------------------------------
  สำนัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์
       สำนักงานอธิการบดี
       สำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ
       สำนักวิทยบริการ ฯ
       สถาบันวิจัยและพัฒนา
       คลินิกเทคโนโลยี
       ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ [UBi]
       ประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร
       สำนักงานการจัดการความรู้ (KM)
       -----------------------------------------------
 
ประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร ์
       ประชาสัมพันธ์คณะ
       หนังสือเวียน
       คำสั่ง/ประกาศคณะ
       ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ
       สรุปข่าวประจำเดือนคณะ

  แบบฟอร์มต่างๆ
      
Formats
      
ฟอรม์บันทึกข้อความ
      
ตัวอย่างบันทึกการสอน FM:TC-01
      
แบบฟอร์ม FM:TC-01
      
แบบฟอร์มขอสอนชดเชย
      --------------------------------------
  ระบบบริการนักศึกษา
ออนไลน์
       ระบบบริการค้นหา
       ระบบทะเบียนออนไลน์
       ระบบเครือข่ายไร้สาย
    
       กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

       Web e - learning   
       คู่มือการทำปริญญานิพนธ์
       ปฏิทินการสอบรับใบ กว. ปี 2552                   >>ดูเพิ่มเติม>>
        ------------------------------------------------
  สาระความรู้ออนไลน์
       แรงดันกระเพื่อม
       ฮาร์โมนิก

       สนามไฟฟ้าและสนามแม่เ่เหล็ก
       การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
       มาตรฐานสำหรับทดสอบทางไฟฟ้า
       วิวัฒนาการพลังงานไทย
         >>ดูเพิ่มเติม>>
        ------------------------------------------------
  ระบบ E - Learning Online
  การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
       เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
       เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
       เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
       การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
       ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
       ระบบควบคุม
       วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
       อิเล็กทรอนิกส์
       อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
        >>ดูเพิ่มเติม>>


      • ไทยรัฐ
      • เดลินิวส์
      • ผู้จัดการ
      • โพสต์ทูเดย์
      • มติชน
      • คม ชัด ลึก
      • ประชาชาติธุรกิจ
      • ฐานเศรษฐกิจ
      • เส้นทางเศรษฐกิจ
      • บางกอกโพส
      • แนวหน้า
      • สยามรัฐ
      • กรุงเทพธุรกิจ
      • เนชั่นแชนแนล
      • กระแสหุ้น
      • บ้านเมือง
      • เทเลคอมเจอร์นัล
      • เนชั่นสุดสัปดาห์
      • ผู้จัดการรายเดือน
      • มติชนสุดสัปดาห์
      • สยามสปอร์ต
        
Welcome to IEEE
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค totonline

"กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ช่วยป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้"

 

เข้าเว็บไซต์งาน EECON35

 

 
   International Conference on Computer, Electrical, and Systems Sciences, and Engineering 2555    
     อ.ทง ลานธารทอง อ.อรุณ ชลังสุทธิ์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ และ ดร.นัฐโชติ   รักไทยเจริญชีพ ได้นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในงาน International Conference on Computer,   Electrical, and Systems Sciences, and Engineering ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2555 ณ NH   Laguna Hotel,Venice สาธารณรัฐอิตาลี

  วันที่ 25/04/2555 รูปภาพงาน       
   งานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ ๓๔      
    อ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ ๓๔ (The ๓๔th Electrical Engineering Conference:   EECON) ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ จำนวน ๑ บทความ เรื่อง Optimal Placement and Sizing of   Distributed Generation to Maximize Reliability Benefit in Distribution System ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน   - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี   มหาวิทยาลัยสยามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้

  วันที่ 13/12/2554 รูปภาพงาน       
  ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก    
   สาขาวิชาิวิศวกรรมไฟฟ้าขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความยินดีด้วยความยินดียิ่ง

วันที่ 07/12/2554        
   ประกาศแจ้งปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554 และภาคฤดูร้อน/2554 (ฉบับเเก้ไขล่าสุด)
     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอส่งปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554 และภาคการศึกษาฤดูร้อน/2554 (ฉบับเเก้ไข) จำนวน 1 ฉบับ จึงขอเเจ้งให้นักศึกษาทราบ


วันที่ 07/12/2554    รายละเอียดเพิ่มเติม  
   ประกาศแจ้งระเบียบการขอผ่อนผันทหาร (เฉพาะบุคคลที่เกิด พ.ศ. 2534 เท่านั้น) ครั้งที่ 2
     ขอแจ้งนักศึกษาที่ต้องการขอผ่อนผันทหาร(เฉพาะบุคคลที่เกิด พ.ศ.2534เท่านั้น) ติดต่องานวิชาทหารฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา ได้ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไเอกสารที่ต้องเตรียมตามลิ้งค์นี้ หมดเขตส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554

วันที่ 06/12/2554    รายละเอียดเพิ่มเติม  
   ขั้นตอนการปฏิบัติรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปีและเทียบโอนกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2555
     ขอแจ้งนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปีและเทียบโอนกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติการรับนักศึกษาตามเอกสารที่แนบมานี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.eng.rmutp.ac.th

วันที่ 03/10/2554    รายละเอียดเพิ่มเติม  
   เเจ้งเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปรับวุฒิ คอ.บ.และ อส.บ. เป็น วศ.บ. ในภาคเีรียน 2/2554
     ขอแจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการปรับวุฒิ คอ.บ. และ อส.บ. เป็น วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นั้น ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เปิดรับสมัครและสอบเอง ดังเอกสารปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรีการปรับวุฒิ ปีการศึกษา 2554 ที่แนบมานี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.eng.rmutp.ac.th

วันที่ 20/09/2554    รายละเอียดเพิ่มเติม  
  ประกาศการวัดและประเมินความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอส่งประกาศการวัดและประเมินความรู้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อแจังให้นักศึกษาทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการวัดและประเมิน
ความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ดังเอกสารแนบนี้

วันที่ 20/09/2554    รายละเอียดเพิ่มเติม  

  งาน 46th International Universities Power Engineering Conference (UPEC 2011)     
       อ.สมเกียรติ ทองแก้ว และ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ เดินทางไปราชการในการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการในงาน ๔๖th International Universities Power Engineering Conference (UPEC2011) ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติที่มีการจัดอย่างต่อเนื่องและยาวนานที่มีชื่อเสียง 
การนำเสนอแบบรรยาย ชื่อบทความ Economic Load Dispatch with Daily Load Patterns Using Particle Swarm Optimization ระหว่างวันที่ ๕-๘ กันยายน ๒๕๕๔ ณ South Westphalia University, Soest, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่ 20/09/2554 รูปภาพงาน       
  งาน 17th International Symposium on High Voltage Engineering (ISH 2011)      
     อ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว พร้อมด้วย อ.อรุณ ชลังสุทธิ์ ได้เดินทางไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการระดับนานาชาติ ในงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
ครั้งที่ 17 ชื่องาน“17th International Symposium on High Voltage Engineering” หรือ ISH 2011
ณ เมือง Hannover ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ที่ผ่านมา จำนวน 2 บทความวิจัย โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงมาเข้าร่วมประชุม
ทางวิชาการจากทั่วโลกอย่างมากมายโดยผลงานวิจัยในนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ไปนำเสนอครั้งนี้ได้รับการสนใจเป็นอย่างดียิ่งแก่ผู้เข้าร่วมงาน

วันที่ 05/09/2554 รูปภาพงาน       
  งานการประชุมวิชาการ DRPT 2011 ณ Weihai, Shandong, China      
     ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฏาคม 2554 อ.พูนศรี วรรณการ อ.ธนารัตน์ ตันมณีประเสริฐ และดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการ The Fourth International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies (DRPT) 2011 ณ Weihai, Shandong, China

วันที่ 05/09/2554 รูปภาพงาน       
  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
   สาขาวิชาิวิศวกรรมไฟฟ้าขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ ดาราพงษ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าท่านใหม่ ทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความยินดีด้วยความยินดียิ่ง

วันที่ 29/08/2554        
   ประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียน
นักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน จึงขอถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ดังเอกสารเเนบท้ายนี้

 วันที่ 09/08/2554
  รายละเอียด
      

   อ.ณัฐพงศ์ พันธุนะ ได้รับรางวัล 2 รางวัลในงานราชมงคลพระนครวิชาการ ครั้งที่ 2    
   งานราชมงคลพระนครวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 ส.ค. 2554 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเผยแพร่นิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ของทางมหาวิทยาลัย อ.ณัฐพงศ์ พันธุนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ามาได้รับรางวัล 2 รางวัล ทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าขอแสดงความยินดีด้วยครับ

วันที่ 16/08/2554 รูปภาพงาน       
   รายการพลังคนลดพลังงาน ช่อง JSL Channel สัมภาษณ์ในโครงการ BEAT 2010    
   รายการ พลังคน ลดพลังงาน มาตการดำเนินงานภายใต้โครงการ BEAT 2010ออกอากาศ JSL Channel (จานดำ), นัดสัมภาษณ์คณะทำงานโครงการ BEAT 2010 ซึ่งสาขาวิชาิวิศวกรรมไฟฟ้าไ้ด้มีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์พลังงานในครั้งนี้

วันที่ 16/08/2554 รูปภาพงาน       
  แจ้งการปรับค่่าขึ้นสนับสนุนการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ฯ ภาคสมทบ(ฉบับที่ 2)

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคสมทบ (ฉบับที่ 2 ) เพื่อให้คณะทราบและดำเินินการตามเอกสารที่เเนบมาพร้อมกันนี้

 วันที่ 09/08/2554
  รายละเอียด
      

  แจ้งการปรับค่่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) ตามข้อ 3.7 ค่าขึ้นทะเบียนในอัตรา 1,200 บาท(ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่แนบพร้อมนี้) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ส่วนผู้ขอสำเร็จการศึกษารายใดที่ได้ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว ขอให้คณะเก็บเพิ่มอีกคนละ 200 บาท โดยชำระได้ที่ฝ่ายการเงิน

 วันที่ 02/08/2554
  รายละเอียด
      

  ประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา

  งานทะเบียนและประมวลผล ได้จัดทำประกาศรายชื่อนักศึกษาถอนสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่มาลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

 วันที่ 02/08/2554
  รายละเอียด
      

   แจ้งงดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติของนักศึกษา
   ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2554 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้งดการเรียนการสอนและงดการจัดกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฏาคม 2554 ภายในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมด และขอให้นักศึกษาถือเเนวทางปฏิบัติี้ของนักศึกษาอย่างเคร่งครัด หากพบเหตุการณ์อันก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือพบเบาะเเสพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักศึกษา โปรดเเจ้งได้ที่ 081-620-3266 อ.ศุภวุฒิ

วันที่ 06/07/2554 หนังสือคำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์    แนวทางปฏิบัติของนักศึกษา   แนวทางปฏิบัติของนักศึกษา ( 2)
   งาน International Conference on Clean Electrical Power Renewable Energy Resources                  Impact
   ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2554 อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้แก่ อ.ทง ลานธารทอง และอ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ เดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ชื่อบทความ Optimal Operation for Active Management of Distribution System with Distributed Generation ณ Hotel Continental Terme, Ischia สาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วันที่ 27/06/2554 รูปภาพงาน       
   ขอเเสดงความยินดีกับนายวิชิต สรสา กับรางวัลกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
   นายวิชิต สรสา นักศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคกลาง ระดับอุดมศึกษาในโครงการ "นักเรียน นักศึกษา กองทุนฯ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551" ซึ่งเป็นผู้มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเหมาะสมและตระหนักในหน้าที่การเป็นผู้กู้ยืม จึงได้รับยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดี จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

วันที่ 20/06/2554 รูปภาพงาน       
   งาน Conference on Energy Network of Thailand ครั้งที่ 7
   การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (7th Conference on Energy Network
of Thailand) ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2554 ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับเกียรติเข้าเสนอผลร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานฯ ในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 08/06/2554 รูปภาพงาน       
   รางวัลรางวัลบทความดีเด่น (Best Paper Award 2011) EENET 2011

    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการพิจารณารางวัลบทความดีเด่น (Best Paper Award 2011) จำนวน ๑ บทความ ชื่อเรื่อง Network Reconfiguration for Loss Reduction and Improved Voltage Profile in Distribution System with Distributed Generation using Genetic Algorithm ในด้าน Power System, Transmission and Distribution, and Electrical Energy Generating System
    ซึ่งมีผู้เขียนบทความวิจัยและร่วมทำวิจัยคือ
  ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ นายศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีศักดิ์ น้อยไร่ภูมิ
ซึ่งถือว่าเป็น การสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ


วันที่ 24/04/2554 ภาพงาน EENET 2011

   งาน Electrical Engineering Network 2011 (EENET 2011)

    คณาจารย์ของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าร่วมงาน Electrical Engineering Network 2011 (EENET 2011) เครือข่ายวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่ง นิสิต นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนวิศวกรที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่มาร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกันถึงความก้าวหน้าในงานวิจัย และวิชาการในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และพันธมิตรเป็นอย่างดี ซึ่งจะได้จัดขึ้น ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม พ.ศ. 2554

วันที่ 20/04/2554 ภาพงาน EENET 2011

   ประกาศรับสมัครงาน

หจก. ศิริประภา เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
มีความต้องการรับสมัคร วิศวกร ช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประจำสโตร์
สนใจติดต่อได้ที่ โทร. 0-2598-6679, 0-2149-0779 แฟกซ์ 0-2598-6576

วันที่ 15/03/2554   รายละเอียด

  สภาวิศวกรรับรองปริญญาวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง รหัส 50-54

  สภาวิศวกรมีมติรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เเขนงไฟฟ้ากำลัง รหัส 50 - 54 วันที่ 18/01/2554
 
สำเนาใบรับรอง    รายละเอียดการรับรอง  

  ยินดีต้อนรับอาจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความยินดีต้อนรับอาจารย์ท่านใหม่
อ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ ซึ่งอาจารย์จะปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
งานสอนที่ดูแลรับผิดชอบวิชา Electric Power System Analysis วันที่ 11/01/2554       
  อนุกรรมการฯ สภาวิศวกร ตรวจรับรองหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้ผ่านการตรวจรับรองหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
ซึ่งสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับการตรวจจากคณะอนุกรรมการฯ สภาวิศวกร (กว.) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553


 วันที่ 09/11/2553
ภาพบรรยกาศกิจกรรม  
      

                                                                  
หน้า 1 2 3 4 > >>
 
 
login page for free html hit counter code
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ที่อยู่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1381 ถนนพิบูลสงคราม   แขวง.บางซื่อ   เขต.บางซื่อ   กรุงเทพฯ  10800

โทรศัพท์ 02-9132424  ต่อ 150    โทรสาร 02-9132424  ต่อ151