บทความวิจัยของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
   
 
บทความวิจัย
   
 

Hybrid PSO-DE for Solving the Economic Dispatch Problem with Generator
Constraints

Optimal Power Flow Problem Solved by Using
Distributed Sobol Particle Swarm Optimization

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สร้างที่ไหนของประเทศไทย (ผศ.วัลลภ ภูผา)

การออกแบบและสร้างหม้อแปลงเทสล่า 120 kV 120 kHz สำหรับทดสอบลูกถ้วยฉนวน

การออกแบบและสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 200 วัตต์

บอร์ดประชาสัมพันธ์แอลอีดีแบบดอทเมทริกควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์สั่งงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ท
การออกแบบสร้างหม้อเเปลงไฟฟ้าแบบออโต้หนึ่งเฟสที่พิกัดกำลัง 7 kVA
การออกแบบสร้างเครื่องเชื่อมความถี่สูงโดยใช้หลักการฟลูบริดจ์คอนเวอร์เตอร์
การออกแบบสร้างชุดควบคุมการจ่ายโหลดทางไฟฟ้าที่พิกันเเรงดันคงที่ 220 โวลต์
การเเก้ปัญหาแรงดันตกในระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระเเสสลับ
การวิเคราะห์ผลของสนามไฟฟ้า eenet 2008
ระบบป้ายประชาสัมพันธ์แอลอีด
ศึกษาวิธีการวิเคราะห์รูปคลื่นสัญญาณทดสอบดิสชาร์บางส่วน
การวิเคราะห์ค่าความเครียดสนามไฟฟ้าแรงสูงในขดลวด เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของการออกแบบสร้าง
เครื่องเจาะรูด้วยมอเตอร์เหนี่ยวนำเชิงเส้น 3 เฟสแบบทรงกระบอก
Insulator testing set for finding the efficiency in Ozone generator design
Study of Ozone Generator with Electric Fields Distribution on Water Surface

บัลลาสต์แกนเหล็กประหยัดพลังงานที่มีกำลังสูญเสียต่ำกว่า 4.5 วัตต์

การตรวจสอบแรงบิดช่องอากาศของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส  ภายใต้เงื่อนไขการทำงานของการลัดรอบของ
ขดลวดสเตเตอร์
Design and Analysis of Front End AC-DC Switched Mode Converter For an Electronic Welding
Machine
Analysis of Electric field and Modeling Design of High Voltage Cable terminators for PD Testing
Using SF6 Insulator
The Analysis of high-Voltage Electric Field Stress in Lp and Ls coils
การศึกษาผลกระทบชุดเหนี่ยวนำของหม้อแปลงเทสล่าเพื่อหามิติที่เหมาะสม
การออกแบบและสร้างขั้วต่อสายเคเบิลใต้ดิน XLPE แรงดันสูงพิกัด 24 kV
โครงการการเสนอแนวทางการลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงานผลิตน้ำแข็ง
ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
รถพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยตัวควบคุมแบบชอปเปอร์
สายอากาศช่องเปิดแถบกว้างที่ป้อนด้วยCPW
ชุดจำลองรถไฟฟ้าลอยเหนือรางขับเคลื่อนในแนวเส้นตรงด้วยสนามแม่เหล็ก
การศึกษาและวิเคราะห์ออกแบบสร้างขั้วต่อสายเคเบิลใต้ดินแรงดัน XLPE พิกัด 24 Kv
การออกแบบและวิเคราะห์บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง 250 วัตต์
   
                                                                  
หน้า 1 2 3 4 > >>
 

 

ที่อยู่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1381 ถนนพิบูลสงคราม   แขวง.บางซื่อ   เขต.บางซื่อ   กรุงเทพฯ  10800

โทรศัพท์ 02-9132424  ต่อ 150    โทรสาร 02-9132424  ต่อ151